Opinie o Nas

Producenci

Bestsellery

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.niszczarka.net

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.niszczarka.net prowadzony jest przez firmę ASAN Andrzej Kozubek, ul. Bystrzycka 69C, 54 – 215 Wrocław, numer telefonu: (+48) 71 356 77 77 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora),e-mail: sklep@niszczarka.net, NIP 894-190-59-09, REGON 931071953, adres poczty elektronicznej: sklep@niszczarka.net, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową niszczarka.net
 3. Definicje:
  a. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.niszczarka.net, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  b. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  c. Sprzedawca – ASAN Andrzej Kozubek, ul. Bystrzycka 69C, 54 – 215 Wrocław, telefonu: (+48) 71 356 77 77 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora),e-mail: sklep@niszczarka.net, NIP 894-190-59-09, REGON 931071953, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  d. Usługodawca – ASAN Andrzej Kozubek, ul. Bystrzycka 69C, 54 – 215 Wrocław, telefonu: (+48) 71 356 77 77 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora),e-mail: sklep@niszczarka.net, NIP 894-190-59-09, REGON 931071953, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  e. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  f. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  g. Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient,
  h. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  i. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  j. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  k. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
  l. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  m. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  n. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem w języku polskim za pośrednictwem Sklepu,
  o. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
  p. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
  q. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
  r. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
  s. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
  t. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §8,
  u. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §6,
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  b) umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  c) prowadzeniu Newslettera.
 5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@niszczarka.net.
 6. W Sklepie Internetowym organizowane są Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 7. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym niszczarka.net, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  a. komputer z dostępem do Internetu oraz poczty elektronicznej wraz z aktywnym adresem poczty elektronicznej,
  b. zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli
  c. przeglądarka stron internetowych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej lub inne.
  d. inne urządzenia mobilne – klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  a. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  b. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  c. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  a. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
  b. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  c. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  d. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Klient może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  a. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
  b. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
 7. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 8. Zamówienia, o których mowa w pkt 6 a), b), niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 9. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 6 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Klienta Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 10. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 6 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 12. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 13. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu.
 14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu – do tej też chwili możliwe jest samodzielne modyfikowanie wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 15. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) jest uzależniony od dostępności produktów i wynosi od 24 godzin do kilku, czasami nawet kilkunastu dni (w przypadku Produktów trudno dostępnych).
 16. Klient informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 4. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  a. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  b. płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro,
  c. płatność internetowa – PayU,
  d. płatność za pobraniem.
  e. faktura przelewowa z odroczonym terminem płatności – wymagamy pisemnego zamówienia w celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt numer telefonu: (+48) 71 356 77 77 -(dotyczy jedynie: Urzędów, Wojska, Szkół, Przedszkoli i innych jednostek budżetowych)
 6. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b), c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
 9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin po złożeniu Zamówienia przez Klienta (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).
 10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a), b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 11. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 12. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w §4 pkt 5 c), Kupujący w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zostanie obciążony kosztami prowizji w wysokości 2% od ceny towaru. Koszty te poniósł Sprzedawca w momencie zakupu Towaru przez Kupującego i nie wchodziły one w skład ceny Towaru. Kupujący informowany jest o niniejszym przed złożeniem Zamówienia

 5. DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
 2. Klient może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  a. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – ul. Bystrzycka 69C, 54-215 Wrocław,
  b. transport własny przez Sprzedawcę,
  c. dostarczenie Produktów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską – DHL Express,
  d. dostarczenie Produktów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską – przesyłką priorytetowa lub ekonomiczną,
  e. odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.
 3. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Koszty dostawy ponosi Klient.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 499 zł – tylko w przypadku przedpłaty na konto Sprzedawcy.
 6. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
 8. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 6. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Klienta. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 5. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
 6. Klient może także złożyć reklamacje, związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego. Wówczas reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 7. Reklamacje należy kierować na adres:
  ASAN Andrzej Kozubek,
  ul. Bystrzycka 69C
  54 – 215 Wrocław
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@niszczarka.net
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 11. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 7. GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, obowiązującą na terytorium Polski, której udziela Producent, Importer lub Sprzedawca.
 2. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu lub na końcu instrukcji obsługi urządzenia. Dodatkowych informacji można uzyskać na stronach internetowych odpowiednich Producentów.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
  a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,
  b. dotyczących nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych (np. programów komputerowych) po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od ruchu cen na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  d. umów, których świadczenie zostało zapieczętowane w opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  e. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i indywidualnymi potrzebami,
  f. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które ze względu na swój charakter, po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g. świadczeń, które z uwagi na krótki termin przydatności do użycia, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, nie mogą zostać zwrócone,
  h. świadczeń na specjalne żądanie Klienta polegające na pilnej naprawie lub konserwacji,
  i. dostarczania prasy, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  j. świadczeń, których przedmiotem są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu,
  k. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  l. umów o dostarczenie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli świadczenie rozpoczęło się, za zgodą Klienta, przed upływem ustawowego terminu 14 dni,
  m. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 2. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 6. W przypadku gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 8. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.niszczarka.net są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.niszczarka.net w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.niszczarka.net oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
  a. udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego,
  b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
  c. a w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia.
 5. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem, będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Przepisu § 11 pkt 6 nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w przypadku ujętym w § 11 pkt 7, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Sklep www.niszczarka.net informuje, że korzysta z usługi „Zaufane Opinie” świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, w ramach serwisu Ceneo.pl.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2019 roku.

ceneo

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Kontakt z Nami

 telefon stacjonarny
71/356-77-77

tel. 885-155-566


 e-mail ogólny:

sklep@niszczarka.net


 reklamacje: bok@niszczarka.net


 sprzedaż hurtowa: hurt@niszczarka.net


Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9-17

Producenci

www.niszczarka.net fellowes

 

www.niszczarka.net HSM

 

www.niszczarka.net KOBRA

 

www.niszczarka.net wallner

 

www.niszczarka.net ARGO

 

www.niszczarka.net DAHLE

 

www.niszczarka.net OPUS

 

www.niszczarka.net SINEL

 

www.niszczarka.net APLI

Informacje

www.niszczarka.net PayU


www.niszczarka.net paczkomaty inpost


Monitorowanie paczki:

www.niszczarka.net DHL

 


 Opinie o nas:


» przeczytaj wszystkie opinie


» przeczytaj wszystkie opinie
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper Premium